RSS
⊙ 本区作为日本流行音乐主题相关Live视频资源交流用途,只允许原创发布(由自己上传资源到有效分享空间)。
⊙ 各分类范围:
——光盘镜像:Live视频光盘的镜像格式。
——MP4视频:Live视频的压缩格式,不限定MP4格式,为保证画质码率不得小于1000Kbps。
    
鹿乃 | 02-15
lqlqlq7 | 05-20
华烂漫 | 02-14
beatles | 02-14
迷途蝴蝶 | 02-13
迷途蝴蝶 | 02-13
迷途蝴蝶 | 02-13
迷途蝴蝶 | 02-13
鹿乃 | 02-13
kamn | 07-06
daizenga | 02-11
kamn | 07-06
鹿乃 | 02-10
kamn | 07-06
铃儿 | 02-10
shn915 | 08-03
testarossa | 02-09
kamn | 07-06

 
更新版本 v171027 (制作名单) ( 0020013283 )
联系方式(邮箱):xinyangfeng0207@msn.com (申诉、咨询、合作、报错、版权内容处理等)